ГИМНАЗИЯНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ ЖҰМЫСҚА АЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагог қызметкерлері лауазымдарына тағайындау, лауазымдарынан босату қағидаларын бекіту
 туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес ( Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
 2012 жылы 30 наурызда No 7495 тіркелді) Гимназия педагогикалық кадрларды жұмысқа қабылдау ережесін хабарлайды. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Педагогикалық кадрларды жұмысқа қабылдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының білім беру мәселелерін реттейтін заңнамасына 
сәйкес әзірленген және гимназияға педагогикалық кадрларды жұмысқа қабылдау тәртібін айқындайды.

1.2. Осы Қағидалардың мақсаты гимназияны мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыруға қабілетті білікті педагогикалық 
кадрлармен қамтамасыз ету болып табылады.
2. Жұмысқа қабылдау тәртібі
2.1. Гимназияға педагогикалық кадрларды қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады.

2.2. Конкурс профессорлық-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына орналасу үшін өткізіледі.

2.3. Байқауға қатысу үшін талапкер гимназияға келесі құжаттарды тапсыруы қажет:
түйіндеме;
жеке мәлімдеме;
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
білімі туралы құжаттың көшірмесі;
жұмыс орны туралы анықтама (бар болса);
денсаулық туралы анықтама;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар.
2.4. Гимназияның конкурстық комиссиясы талапкерлердің біліктілігін келесі критерийлер бойынша бағалайды:
үміткердің білімі мен жұмыс тәжірибесінің осы лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі;
өтініш берушінің кәсіби білімі мен дағдыларының деңгейі;
өтініш берушінің психологиялық-педагогикалық қасиеттері;
сұхбат нәтижелері.
2.5. Конкурс нәтижелері бойынша конкурстық комиссия бос жұмысшы лауазымына тағайындауға ұсыным беру туралы шешім қабылдайды.

2.6. Конкурс комиссиясының шешімі хаттамамен ресімделеді.

2.7. Педагог қызметкерді тағайындау туралы бұйрықты гимназия директоры конкурстық комиссия шешім қабылдаған күннен бастап 5 күн ішінде шығарады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
3.1. Гимназияның құқығы бар:

өтініш берушілерден осы Ережеде талап етілетін құжаттарды ұсынуды талап етуге;
педагогикалық кадрларды конкурстық іріктеуді жүргізу;
педагогикалық қызметкерлерді жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдау.
3.2. Өтініш берушінің құқығы бар:

гимназиядағы педагогикалық кадрлардың бос орындары туралы ақпаратпен танысу;
конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру;
конкурс комиссиясының шешіміне белгіленген тәртіппен шағым жасауға.

Біз жемісті ынтымақтастыққа үміттенеміз!